Lysingar.

 
Lærerindeskole.
 
Ved vor Lærerindeskole begynder fra April Maaned næste Aar et nyt theoretisk kursus til Forberedelse for den høiere Lærerinde-Eksamen. Skolepengene er 12 a 15 Kr. pr. Maaned, og Kursets Varighed bliver antagelig 1 Aar, hvorefter det praktiske Kursus pleier at medtage omtrent ½ Aar. Man melde sig, skriftlig eller mundtlig, senest inden førstkommende 15de Marts. til en af Undertegnede .

Kristianssand, 10de November 1885.
 
J. Nitter. P. A. Skjefveland.
O. Jørgensen. J. Løvland.
P. Leire.

 
Folkehøiskoleblad,

Tidende for folkelig Oplysning,

udkommer fra Nytaar af med et 16-spaltet Dobbeltnummer den 1ste og 15de i hver Maaned til en Pris af 2 Kroner 25 øre Aaret frit tilsendt med Posten. Subskription modtages af undertegnede udgiver under Adresse:

Skollenborg  Station.
 
O. L. Kirkeberg ,
Bestyrer af Folkehøiskolen i Sandsvær.


For frisindet Christendom
 
Udgiver: Christopher  Bruun.
 
Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.


"NORA (Nytt norsk Maanadsskrift)

kjem heretter ut som fullt Aargangsskrift kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Iaar kjem det forutan dei tvo som alt er utgjevne, 8 Hefte. Bladet vil arbeida for Framhjelp av norsk Maal og god folkeleg Lesnad, og inneheld: Mindre Forteljingar og Sogur, Utgreidingar av ymse nyttigt Stell, Umsetjingar etter gode framande Forfattarar, Dikt o. s. fr. Bladet vil ogso gjeva Upplysning um Framstig i Maalvegen og um dei Spursmaal som vedkjem Maalsaki. Betalingi er 1 Krone Aaret, Postpengar ireknad; for iaar vert det 80 Øre. Einskilde Hefte vil sia verta aa faa for 20 Øre. Dei, som ynskjer dei tvo fyrste Hefte, lyt senda 1 Krone.
 
Den, som sender Pengar for 4, fær sjølv det 5te fritt, og den, som betalar for 8, fær 11.
 
Bladet kann tingast paa alle Posthus elder ved aa skriva beint til Nora, Kristiania; det gjeng som Bladsak. I Kristiania kann ein tinga Bladet hjaa Oalf Huseby & Co. limit.


Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.