Lysingar.

 
For frisindet Christendom Udgiver: Christopher Bruun.
 
Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.
 
 
Arbeideren (Det norske Arbeiderforbunds Organ)

udkommer hver Fredag og koster portofrit tilsendt 50 Øre Kvartalet.
Bladet behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle Samfundsomraader.
 
Det kan bestilles fra 1ste April ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i Expeditionen, Torvgaden 20, I. Prøv det et kvartal.


Bekjendtgjørelse for Patienter. Elektriske Apparater.
 
En af den nyere Tids vigtigste opfindelser til Helbredelse for Syge, som forgjæves have anvendt Lægehjælp, hvorved Tusinder og atter Tusinder ere blevne helbredede, naar den bliver anvendt efter den af mig foreskrevne Maade, er at erholde hos mig i Christiania, Pilestrædet No. 1, 2den Etage, Indgang til høire gjennem Porten i Smedkrogen, fra 5, 10, 15 og 20 Kroner til høiere Priser, alt efter Sygdommens Beskaffenhed.
 
Fattige gives Moderation.

M. Nielsen.


Taksigelse til Hr. M. Nielsen.
Da jeg i lang Tid har været plaget af en Bensygdom, som begyndte med Krampe og Stivhed i Benene og Træthed over Hofterne og som endte med Slaphed, saa at jeg ikke kunde gaa eller staa, saa har jeg maattet holde Sengen i 2 Aar. Jeg har søgt megen Lægehjælp, har ogsaa lagt paa Sygehuset i lang Tid og der brugt Bad, men til ingen Nytte, og Lægerne sagde mig rent fra sig; men saa kjøbte jeg et af Hr. Nielsens Apparater og efter en kort Tids brug er jeg bleven saa bra, at jeg kan sidde oppe og gaa ved Støe og jeg haaber med Guds Hjælp ved fortsat Brug af samme, at blive fuldkommen helbredet, hvorfor jeg har Dem, Hr. Nielsen, næst Gud at takke for min hurtige Bedring.

Risværket, Vestre Aker, 12te Marts 1885.
Gustava Haakensen.


For Udslæt i Ansigtet og Halsen har jeg søgt Læge uden Hjælp. Efter 2 Maaneders Brug af Nielsens elektriske Apparat er jeg nu fuldstændig helbredet.

Bærums Værk, 10de Marts 1885.
Andreas Olsen, Hjulmager.