Vossevangen 1844

Vossevangen 1844

Dagboksitat, Ivar Aasen, 21.3.1844

Vosserne ere et opvakt, modigt og bevægeligt Folk. Deres Tilbøielighed til Reiser og deres Udholdenhed i Strabadser er vel bekjendt i Nabodistrikterne, ligesom ogsaa deres Selvfølelse og pirrelige Gemyt.

Under mit Ophold paa Voss var Udvandringen herfra til Amerika i fuld Gang, og mange Familier vare i disse Dage ifærd med at afhænde sine Eiendomme og gjøre sig færdige til Reisen.

Jeg havde forhen hørt ymte om, at Aarsagen til de hyppige Udvandringer herfra skulde være Vedkommendes Misfornøielse med sin Stilling, ja endog med Rigets Forfatning i det Hele. Dette er, som man kunde slutte, bare Sladder; Aarsagen til Udvandringen er, saavidt jeg kunde erfare, deels den medfødte Lyst til Reiser og til Urolighed, deels og fornemmelig Haabet om at komme i Besiddelse af store og letvundne Eiendomme, et Haab som ved adskillige Breve fra forhen Udvandrede var i høi Grad næret og bestyrket.

Kjelde: Brev og dagbøker

Ord frå staden

Røa, f. Sladder, Vaas. Voss 

 

Vossevangen 1844
Voss.jpg