Vinje 1853

Vinje 1853

Dagboksitat, Ivar Aasen, 23.7.1853  

Min paatænkte Reise til Tellemarken blev endelig foretagen i Juli Maaned. Jeg besøgte denne Gang nogle af de øverste Distrikter, nemlig Laurdal, Mo og Vinje, hvor jeg havde meget at efterspørge, da jeg nemlig ved et Par Manuskripter saavelsom ved de nylig udkomne Folkeviser, var kommen paa Spor efter mange Ord, hvorom jeg ønskede nærmere Oplysning, og jeg desuden ved et nøiere Gjennemsyn af Wille's Beskrivelse over Sillegjord og af hans tellemarkiske Ordsamling, som er optagen i Hallagers Ordbog, havde fundet meget, som endnu ikke var tilstrækkelig undersøgt.

Jeg havde ogsaa det Held at faae Bekræftelse paa den største Deel af disse mine foreløbige Optegnelser og ved samme Leilighed at opdage en god Deel nyt Sprogstof, som ikke forhen var kommet for Dagen. Imidlertid vare dog Omstændighederne ikke saa gode, som de kunde have været, naar man kom til at reise paa en Tid, da Folk have mindre at bestille, og man da kunde opholde sig noget længe i Distriktet.

Uagtet der allerede er hentet saa rige Samlinger fra denne Egn, kunde der dog vistnok endnu være meget at udrette, og det turde derfor nok være nødvendigt at foretage endnu en Reise paa denne Kant, saaledes at man ved samme Leilighed ogsaa kunde bereise Nissedal og Sætersdalen, som jeg denne Gang ikke kom til at besøge.

Kjelde: Brev og dagbøker 


Ord frå staden

nysja, v. n. (nys, nuste, nust; y’, u’), plukke, pille; pusle med smaat Arbeide. Telem. (Vinje). I lignende Betydn. ogs. nyssa (y’), Tel.

gama, v. a. more, fornøie. gama seg: more sig. Tel. (Vinje.)

Vinje 1853