Lærdalsøyri 1842

Lærdalsøyri 1842

Dagboksitat, Ivar Aasen, 9.10.1842

Om Folkets Karakteer tør jeg ikke sige noget bestemt, idetmindste ikke for Leirdals Vedkommende, da mit Ophold her var dertil for kort, og Bedømmelsen let vilde blive falsk og eensidig.

Derimod kunde jeg anføre hvad jeg har hørt af kjendte Folk, da dette i Forening med egne Iagttagelser synes at være det paalideligste. Ligesom adskillige andre Daleboere vise Leirdølerne en vis Friskhed og Livlighed i sit Udvortes; de synes ogsaa at være velvillige, omgjængelige og ikke smaaligsindede Folk; men man laster dem for Løsagtighed, som her skal have taget frygtelig Overhaand, og ligeledes for Drukkenskab.

Det sidste saae jeg ogsaa Mærker til paa Thinget; endskjønt her er ikke mindre end sex Kramboder paa eet Sted, syntes det dog, at man overalt havde fuldt Arbeide blot med at sælge Brændeviin, og fulde Folk tumlede overalt imellem hverandre. Slagsmaal skal imidlertid have aftaget i den senere Tid og kun sjelden forekomme. Banden og Sværgen kan derimod umulig drives videre end her; de frygteligste Eder, som noget Menneske kunde optænke, ere her fuldkommen gjængse.

Ord frå staden

Ag, n. Uro i Søen. Bølgegang. Sogn. (Vel egentlig: Slingring).

Døld, f. s. Dæld.

Einvorug (ó), adj. eenfoldig. Sogn.

Akbende, n. Nagle i en Slæde. Sogn

Lærdalsøyri 1842