Kristiansand 1844

Kristiansand 1844

Dagboksitat, Ivar Aasen, 10.12.1844

Kristiansand er en udmærket vakker By, beliggende omtrent i en Fiirkant paa en næsten flad Halvøe, der omgives paa to Sider af Søen, og paa den tredie af Otteraaen eller Sætersdalselven. Omegnen bestaar af lavt bakket Land uden Fjelde, og Horizonten er saaledes meget udstrakt. De meget brede Gader overskjære hinanden i rette Vinkler og ere derhos saa lige og jævne, at man allevegne kan see fra den ene Ende af Byen til den anden.

(..) da Veiret vedblev at være meget koldt, og Føret tillige var slet, blev jeg mere tilbøielig til at holde Julen i Byen, hvor jeg havde et hyggeligt Logis. (..) Da her paa denne Tid ogsaa opførtes Komedier, hvorved især Skuespilleren Weyse høstede meget Bifald, besøgte jeg nogle Gange Theatret; men de øvrige Julefornøielser i Byen naaede ikke til mig.

Kjelde: Brev og dagbøker
 

Ord frå staden

Bumra, f. en liden Kjelke, Mandal

Dabbe, m. en lille Samling af Vand eller deslige; især Noget som spildes eller rinder ud af et Kar.

jubba, nikke, bøie sig

nauten, adj. dum, taabelig

skofte, v. n. gaae ledig. Mandal

skrata, adj. slet, ringe, daarlig. Lista

Kristiansand 1844