Heggenhaugen, Ringsaker 1845

Heggenhaugen, Ringsaker 1845

Dagboksitat, Ivar Aasen, 22.8.1845

I disse Egne er ellers mangt og meget anderledes end i Fjeldbygderne og i det Vestenfjeldske. Her gives to Slags Bondefolk, og disse ere meget forskjellige. Den ene Art er Gaardbrugerne med deres Familier, den anden er Pladsemændene, der ogsaa have sine Familier, om de end ikke have meget af anden Rigdom.

Gaardmændene ere bare Herremænd; det er ikke nogen hallingdalsk eller tellemarkisk, eller bergenhusisk Bonde, man her kommer til; det er en lille Baron eller Lord. Hans Familie har samme Udseende som en rig Kjøbmands i Handelsstæderne, hans Huus er lige prægtigt møbleret, og Familiens Levemaade synes ogsaa at være den samme.

Huusbonden sidder i sin Sofa med en Klædes-Frakke paa og med en lang sølvbeslagen Pibe i Munden, idet han overveier hvad enhver af Arbeidsfolkene skal gjøre, og naar Veiret er vakkert, spadserer han ud til dem, seer efter hvad der er gjort, og uddeler Befalinger til Høire og Venstre.

Konen og Døttrene sidde imidlertid hjemme, klædte og opstrøgne som Hofdamer. Husmændenes Stilling er imidlertid ikke synderlig glimrende; det er de som skal dyrke Bondens Gaard og være hans Tjenere, de have nok derfor saa meget Arbeide paa Hovedgaarden, at de ikke komme til at gjøre stort af sine Pladse.

Huusmandklassen skal imidlertid være meget talrig i disse Egne; man kan vel ogsaa tænke sig, at Gaardmændene have nedsat saa mange som muligt for at have en fast Arbeidsstok for Gaarden.

Kjelde: Brev og dagbøker 

Ord frå staden

anti, Solør.

are (andre), Solør.

Aalmerkje, n. Alminding. Solør

basa, v. stræve, slæbe. Solør

dalla, (trave). Solør

flæka, v. n. smigre. Solør

Veil, f. (Sprække). Solør

Heggenhaugen, Ringsaker 1845