Eivindvik, Gulen 1843

Eivindvik, Gulen 1843

Dagboksitat, Ivar Aasen, 20.3.1843 

Evindvigs Omegn er just ikke indbydende; man seer her paa alle Sider blot nøgne graae Klipper samt Aaser og Bakker uden Skov og uden Græsvæxt. Folket i Evindvig syntes jeg derimod meget vel om; baade Sædeligheden og Oplysningen staar paa et høit Trin; og dette maa vistnok for en stor Deel tilskrives Dahls langvarige og utrættelige Virksomhed i dette Distrikt.

Paa Præstegarden, hvor man antager, at Gulethinget fordum holdtes, findes af Oldtidslevninger to store Steenkors, samt en stor Døbefont af Steen; ellers er Gaarden nu mest mærkelig ved den overordentlige Opdyrkning og Forbedring, som den har faaet under Provst Dahls Bestyrelse.

Kjelde: Brev og dagbøker
 

Ord frå staden

Flugsa (Fluksa), f., […] 5) en Benævelse paa Ørnen. Yttre-Sogn.

 

Eivindvik, Gulen 1843
Eivindvik.jpg